Nasza oferta

Audyty wewnętrzne i zewnętrzne

Jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustawy o finansach publicznych (audyt wewnętrzny) z zakresu m.in.

 • ocena funkcjonowania gospodarki finansowej wybranej jednostki organizacyjnej Gminy/Powiatu,
 • polityka kadrowo-płacowa wybranej jednostki organizacyjnej Gminy/Powiatu,
 • ocena prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie/ Starostwie,
 • ocena realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w wybranej jednostce budżetowej Gminy/ Powiatu,
 • prawidłowość rozliczenia podatku VAT w Gminie/ Powiecie,
 • ocena prawidłowości i realizacji zamówień publicznych,
 • prawidłowość ustalania, poboru i windykacji zobowiązań podatkowych,
 • prawidłowość ustalania, poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne,
 • ocena prawidłowości gospodarowania i dokumentowania mienia komunalnego w zakresie nieruchomości,
 • ocena prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych,
 • ocena rozliczania dotacji dla wybranej niepublicznej placówki oświatowej,
 • ocena udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych,
 • ocena egzekucji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych,
 • ocena realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • prawidłowość wystawiania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • ocena kontroli zarządczej w Urzędzie/ Starostwie,
 • realizacja godzin ponadwymiarowych oraz godzin zastępstw w jednostce oświatowej,
 • ocena funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wybranej jednostce budżetowej Gminy/ Powiatu,

Audyty spółek

Audyt spółki obejmujące sprawdzenie:
 • zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości
 • zgodności z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy, które wpływają na jej sprawozdanie finansowe,
 • sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • rzetelności i przejrzystości wszystkich informacji istotnych do oceny sytuacji jednostki,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodatkowo prowadzimy audyty:
 • projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, 
 • pozostałe według potrzeb danej jednostki.