Nasza oferta

Odzyskiwanie środków za zadania zlecone dla gmin​

 • ustalenie jakie zadania zlecone w ciągu ostatnich 6 lat zostały wykonane i przesłanie zestawienia wraz z bilansem rozliczenia każdego zadania oraz zaznaczeniem wysokości dotacji,
 • analiza otrzymanych informacji, dokumentów, ustalenie terminu przedawnienia roszczeń,
 • informacja o wysokości roszczenia,
 • wystosowanie wezwań do zapłaty (z propozycją ugodowego rozliczenia niedopłaconych zadań zleconych),
 • możlwiość skorzystania z usług Adwokata współpracującego z naszą firmą, tym samym poszerzając zakres usługi o:
  • ewentualne negocjacje z Wojewodą, bądź innym organem reprezentującym Skarb Państwa,
  • przygotowanie opinii prawnej na temat kosztów postępowania, a także orzecznictwa Sądu w temacie odzyskiwania środków za zadania zlecone,
  • sporządzenie oraz wniesienie pozwu o zapłatę.

Odliczanie podatku VAT dla gmin

 • przygotowanie faktur zakupowych i tworzenie Rejestrów faktur wziętych do odliczenia,
 • przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty lub/i nadwyżki w podatku od towarów i usług,
 • sporządzenie korekt Deklaracji Vat-7 za okres w którym, będzie odliczany podatek VAT,
 • pomoc w czasie okresu sprawdzania wniosku i korekt deklaracji oraz całkowita obsługa dotycząca wyjaśnień związanych z kontrolą przeprowadzoną przez właściwy Urząd Skarbowy, aż do czasu otrzymania przez Gminę zwrot podatku VAT.

Audyty

 • jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustawy o finansach publicznych (audyt wewnętrzny),
 • projektów dofinansowanych ze środków UE, Funduszy Szwajcarskich,
 • organizacji, systemów,
 • pozostałe według potrzeb danej jednostki.

Kontrole

 • jednostek organizacyjnych JST,
 • dotacji udzielanych przez JST,
 • projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • pozostałe według potrzeb danej jednostki.

Doradztwo w zakresie

 • odliczania podatku VAT dla JST,
 • sporządzania i rozliczania wniosków dofinasowanych ze źródeł zewnętrznych (środki UE, fundusze szwajcarskie, norweski mechanizm finansowy),
 • sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej w JST,
 • restrukturyzacji zadłużenia w JST,
 • przygotowania i wdrażania budżetu zadaniowego w JST,
 • przygotowania i wdrażania systemu kontroli zarządczej w JST.

RODO

 • analiza ochrony danych osobowych
 • przygotowanie procedur wdrożenia RODO
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych do, którego zadań należeć będzie:
  • informowanie oraz doradzanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu oraz pracownikom
  • wdrożenie oraz zapoznanie nowych pracowników z zakresem dotyczącym ochrony danych osobowych;
  • monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
  • udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  • monitorowania zgodności przetwarzania danych z RODO, w tym współpraca z organem nadzorczym,
  • pełnienia roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz dla osób których dane dotyczą,
  • pomoc oraz kontrola przedstawianych roszczeń dotyczących spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Doradztwo podatkowe

 • sprawdzenia kalkulacji współczynnika i prewspółczynnika,
 • pomocy w dokonaniu rocznych odliczeń od wydatków bieżących i zakupu środków trwałych,
 • pomocy w przygotowaniu pism dot. VAT,
 • wsparcia w kwestiach ustalenia  czy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT,
 • sposobu dokumentowania czynności dla potrzeb VAT,
 • pomocy w przygotowaniu wniosków o interpretacje,
 • pełnienia funkcji Koordynatora Schematów Podatkowych.

Audyt spółki

 • obejmuje sprawdzenie godności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości
 • zgodności z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy, które wpływają na jej sprawozdanie finansowe,
 • sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • rzetelności i przejrzystości wszystkich informacji istotnych do oceny sytuacji jednostki,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych.